LOs kulturpris delades ut under kongressen
 

Pressmeddelande 21 juni 2004

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin delade på måndagen den 21 juni ut LOs kulturpris 2004 till musikgruppen Latin Kings, författarna Lena Kallenberg och Sven Wernström, skådespelerskan Ewa Karlsson, eldsjälen Kurt Olovsson, fotografen Maria Söderberg, bildkonstnären Susanna Arwin, folkbildaren Carlos Nunez och eldsjälarna i Bengtsfors Bilsätesveteraner.
LOs kulturpris har delats ut sedan 1962 och syftar till att uppmuntra kulturarbetare som på olika sätt i sin gärning främjar fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar. I år skedde utdelningen för första gången genom ett nomineringsförfarande, där LO fick ca 80 nomineringar från LO-medlemmar över hela landet.
Kulturpristagarna har utsetts av LOs styrelse.

Tack för LO-priset! Av Maria Söderberg  


Latin Kings får priset för att de i sin musik synliggör och ger röst åt ung arbetarklass i förorterna. Genom sina texter tar Latin Kings tydligt ställning för 2000-talets arbetarungdom, särskilt de med en annan bakgrund än den svenska, och uttrycker både utanförskap och dess stolthet och styrka. Latin Kings texter och musik uttrycker mer än något annat en vilja att ta strid mot alla försök att dela in människor i över- och underordnade.

Lena Kallenberg får priset för sin förmåga att skildra historien så att läsaren får insikter som är viktiga för framtiden. I böcker som ”Apelsinflickan” och ”Stockholmskärlek” skildrar hon arbetarklassens kvinnor och barn i tider av försvarslöshet och utsatthet, samtidigt som hon lyfter fram deras styrka och framtidstro. Lena Kallenberg arbetar nu tillsammans med Hotell- och Restaurangfacket med ett omfattande arbete i syfte att skildra människor i nutidens krogvärld. Hon är också engagerad i flera av LOs och förbundens läsfrämjande projekt, bl a Läs för mig pappa.

Ewa Karlsson får priset för sina mångåriga teaterinsatser där hon inte minst givit röst och liv åt arbetarklassens kvinnor. Ett exempel är föreställningen "Fem uskor är fler än fyra dilettanter", som bland annat bygger på möten och samtal med undersköterskor. I teaterns form lyfter Ewa Carlsson fram deras liv och arbete och sätter fokus på det faktum att om inte undersköterskor och andra LOs medlemmar går samman och engagerar sig fackligt och politiskt så blir det andra intressen som styr våra liv. Hävdandet av demokratin och alla människors lika värde och rätt går som en röd tråd genom Ewa Carlssons arbete.

Kurt Olovsson får priset för att han i sin ideella gärning lyfter fram arbetarklassens och LO-medlemmarnas egen förmåga att uttrycka sig genom kulturen. Kurt Olovsson har bland annat varit drivande i LO-fackens årligen återkommande utställning i Umeå utifrån LO-medlemmars egen konst. Han har också varit starkt involverad i arbetet med att bygga upp arbetsplatsbibliotek i Umeå.

Sven Wernström får priset att han under flera decennier framgångsrikt skildrat arbetarklassens barn- och ungdom, både historiskt och i nutid. Han har bland annat gjort detta i romanserien ”Trälarna” som skildrar kamp mot klassförtryck, från vikingatiden fram till våra dagar, liksom i sina många böcker om Latinamerika. Sven Wernström har också varit starkt engagerad i arbetet för att sprida litteraturen till arbetarklassen och få LO-medlemmar att använda det skrivna ordet som ett fackligt och politiskt verktyg.

Bengtsfors bilsätesveteraner får priset för att de i sin verksamhet lyfter fram den framtidstro och de möjligheter som finns i en krisdrabbad bygd. Kvinnorna i Bengtsfors bilsätesveteraner började med att dokumentera bilsätesfabriken Lear Corporation som arbetsplats. Idag är gruppen starkt engagerad i ett omfattande lokalt arbete för att skildra det industriella arvet i Bengtsforsbygden samtidigt som man tar sikte på framtiden genom skapandet av ett aktivt nätverk för arbetare som förlorade sina jobb vid Lear 1999.

Maria Söderberg får priset för att hon genom sina fotografier skildrar arbete och liv i såväl Sverige som i andra delar av världen. Hennes stora intresse för gruvor har resulterat i fotodokumentationer i Ryssland, Canada och det stora projektet i Laisvall gruva och samhälle. I text och bild har hon också skildrat förhållandena i Vitryssland, Afghanistan, i Palestinas flyktingläger, bland annat i samarbete med Olof Palmes Internationella Centrum.

Susanna Arwin får priset för att hon i sina verk skickligt speglar de senaste årtiondenas snabba samhällsförändringar ur den arbetande människans, särskilt kvinnans, perspektiv. Detta har hon bland annat gjort i utställningen ”Leka post”, om postväsendets snabba förändringar och dessas konsekvenser för SEKOs medlemmar. Genom konstprojektet ”den svenska tanten”, visad på Arbetets Museum, skildrar hon den svenska arbetarkvinnans yrkes- och familjeliv under 1900-talet.

Carlos Nunez får priset för sitt oförtröttliga arbete för alla människors lika värde och rätt, särskilt utifrån ett klass- och ett etniskt perspektiv. Carlos Nunez var vid militärkuppen 1973 ordförande för de chilenska postanställdas förbund. Han kom till Sverige som flykting och började som arkivarbetare och allt i allo på Runö Folkhögskola, där han så småningom blev alltmer engagerad i fackligt folkbildningsarbete. Han var också senare med om att bygga upp föreningen för fackligt aktiva invandrare, FAI. Idag är Carlos pensionär men fortsätter att arbeta ideellt som folkbildare och cirkelledare.

 
 

Foto utanför Nalen den 21 juni 2004 med alla pristagare.
www.lo.se

 
 
Tillbaka till första sidan.